Iakinthos-Blog

MANUAL LEMPHATIC DRAINAGE (MLD)
στο Κέντρο Αποκατάστασης ΥΑΚΙΝΘΟΣ

 Τι είναι η Λεμφική παροχέτευση δια Χειρός?

Η Λεμφική παροχέτευση– MLD – είναι ένα είδος μάλαξης, που γίνεται από εξειδικευμένους θεραπευτές, οι οποίοι εκπαιδεύονται στη συγκεκριμένη τεχνική. Πρόκειται για μια φυσικοθεραπευτική θεραπεία, τεκμηριωμένη επιστημονικά από τον Dr. Vodder, που στοχεύει στην εξάλειψη της συσσώρευσης μεσοκυττάριου υγρού, με άλλα λόγια, στην απομάκρυνση του οιδήματος.

 

 

Ο ύπνος είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού μας για να έχουμε Υγεία και καλή ποιότητα ζωής.

 Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ακαδημία της ιατρικής Ύπνου , το 10% των ενηλίκων υποφέρουν από χρόνια αϋπνία. Τα νούμερα είναι πολύ υψηλά και ανησυχητικά.

 Αναρωτηθείτε

  •  Κοιμάστε αργά τα μεσάνυχτα;
  •  Κοιμάστε λιγότερο από 8 ώρες;
  •  Δυσκολεύεστε περισσότερο από 30’ για να κοιμηθείτε;
  •  Ξυπνάτε τη νύχτα και δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε;
  •  Πόσο συχνά συμβαίνουν τα ανώτερω και για πόσο χρονικό διάστημα;

 

Πολιτική Απορρήτου

(Privacy Notice)

 

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

 

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων, των πληροφοριών και της εχεμύθειας Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, το Κέντρο μας δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες, που συχνά αναφέρονται ως "προσωπικά δεδομένα" που έχουν συλλεχθεί μέσω του επίσημου ιστοτόπου μας ή με κάθε άλλο δόκιμο τρόπο.

O σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση σχετικά με τις  δραστηριότητες μας και επιστημονικές αναλύσεις σε θέματα αποκατάστασης και ευεξίας

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω Διαδικτύου ("Privacy Notice") προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε.

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης ΥΑΚΙΝΘΟΣ (εφ’ εξής «Κέντρο Αποκατάστασης ») ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») το οποίο επισκέπτεται/ χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.iakinthos.com (εφεξής «Ιστοσελίδα») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 58942404000 τηλ. 2310-949039.


Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και  επεξεργάζεται το Κέντρο Αποκατάστασης

Το «Κέντρο Αποκατάστασης» διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υποκείμενο, οι οποίες μπορεί να είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα, το Υποκείμενο συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το Υποκείμενο ενέργειας-υπηρεσίας (βλ. κατωτέρω «Σκοπός Επεξεργασίας»).

Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί το Κέντρο Αποκατάστασης  για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο Κέντρο ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του Υποκειμένου.

Στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου. Σε αυτά το Υποκείμενο δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, όπως πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά του, το γενετήσιο προσανατολισμό του τη φυλετική ή την εθνική προέλευση του, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,  πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ. 


Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Το Κέντρο Αποκατάστασης (ή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό του) συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία του Κέντρου Αποκατάστασης με το Υποκείμενο για την παροχή ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του & επιστημονικών αναλύσεων.


Το Κέντρο Αποκατάστασης συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.


Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα  απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους με αίτημα του «Υποκειμένου» ή εφαρμόζοντας  την κείμενη νομοθεσία.


Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Κέντρο Αποκατάστασης  διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Το Κέντρο λαμβάνει  όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Γενικότερα, αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Κέντρο δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στην Ιστοσελίδα του, καθώς η μετάδοση πληροφοριών/δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Κέντρου Αποκατάστασης καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Κέντρου.

Το Κέντρο εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. εκτός αν απαιτείται από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

 
Cookies


Το Κέντρο Αποκατάστασης  για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας της μερικές φορές μπορεί να τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή των Υποκειμένων, τα λεγόμενα «cookies».

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τα cookies, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. Μεταξύ άλλων τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε, cookies λειτουργικότητας και στατιστικών χρήσης.

 

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Κέντρου Αποκατάστασης ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.


Δικαιώματα Πρόσβασης και  Αντίρρησης

Το Υποκείμενο δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης).

Επίσης το Υποκείμενο δικαιούται να προβάλλει εγγράφως οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

Εναλλακτικά το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του Κέντρου, Ιπποκράτους 42, Κωνσταντινοπουλίτικα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 543 52, τηλέφωνο 2310-949039, fax: 2310-949039.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επικοινωνιών το Κέντρο μπορεί να ζητήσει από το Υποκείμενο να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, τα Υποκείμενα πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές. 

 

Τελευταία ενημέρωση της Παρούσας Πολιτικής : 25.05.2018.

 

 

 

Η πτώση είναι ένα δυσάρεστο γεγονός και είναι η κύρια αιτία θανατηφόρων  τραυματισμών των ηλικιωμένων. Τα ποσοστά  από τις πτώσεις αυξάνονται θεαματικά  με την αύξηση της ηλικίας. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά και μας αποκαλύπτουν  το  μέγεθος του προβλήματος. Περίπου το 1/3 των ατόμων άνω των 65 ετών και οι μισοί  άνω των 80 ετών θα πέσουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

 

 

 

Η βαροποδομετρία ως εργαλείο διάγνωσης και αντικειμενικής αξιολόγησης της στάσης και της ισορροπίας σε ασθενείς που πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις.

Το πρόβλημα

Υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι βελτιώθηκαν μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έχουν τη δυνατότητα να βαδίσουν χωρίς βοηθητικά μέσα όπως κηδεμόνα στο πόδι ή βακτηρία – μπαστούνι, ωστόσο το βάδισμά τους δεν είναι σταθερό και ο κίνδυνος πτώσης υψηλός.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τα αίτια του προβλήματος.